ติดตั้งระบบโซล่าเซลผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า เพื่อลดค่าไฟฟ้า หรือขายคืนการไฟฟ้า สำหรับบ้านพักอาศัย อาคารธุรกิจ โรงงาน