ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า แปลงพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าชาร์จลงแบตเตอรี่ หรือเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า