ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3KW ใช้กับปั๊มน้ำขนาด 3HP แผงโซล่าเซล Canadian Solar และโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ JFY สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน