Windturbine-Offgrid-Ground-2KW-CPF

/Windturbine-Offgrid-Ground-2KW-CPF

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ จำนวน 2 ต้น บริษัท CPF ประเทศไทย

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1กิโลวัตต์ จำนวน 2 ต้น บริษัท CPF ประเทศไทย สำหรับขาร์จแบตเตอรี่และใช้ในระบบแสงสว่างห้องควบคุมระบบไฟฟ้า

By |2018-10-02T07:46:26+00:00ตุลาคม 2nd, 2018|0 Comments

About the Author:

ก่อตั้งตั่งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าต่างๆ