Windturbine-Offgrid-Ground-200W-School

/Windturbine-Offgrid-Ground-200W-School

ติดตั้งกังหันลม Windturbine 200วัตต์ ชาร์จแบตเตอรี่

ติดตั้งกังหันลม Windturbine 200วัตต์ ชาร์จแบตเตอรี่ และนำไฟฟ้ามาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

By |2018-10-02T07:55:50+00:00ตุลาคม 2nd, 2018|0 Comments

About the Author:

ก่อตั้งตั่งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าต่างๆ