ระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบนหลังคาอาคาร ใช้แผง Solarcell Canadian Solar และกริดอินเวอร์เตอร์ ABB