ระบบ Solar roof top 5KW

ระบบ Solar roof top 5KW สำหรับบ้านพักอาศัย ดำเนินการขออนุญาติติดตั้งกับการไฟฟ้าอย่างถูกต้อง