ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly Seraphim Solar กริดอินเวอร์เตอร์ SMA ติดตั้งบนหลังคา

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly Seraphim Solar ขนาด 330 วัตต์ กริดอินเวอร์เตอร์ SMA ขนาด 20กิโลวัตต์ ติดตั้งบนหลังคา