ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ โพลี SHARP ขนาด 121วัตต์ กริดอินเวอร์เตอร์ ABB ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ โพลี SHARP ขนาด 121วัตต์ กริดอินเวอร์เตอร์ ABB ติดตั้งบนหลังคาอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง