ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly SHARP Solar กริดอินเวอร์เตอร์ Leonics ติดตั้งบนหลังคา

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly SHARP Solar และกริดอินเวอร์เตอร์ Leonics แบบ 3 เฟส ติดตั้งบนหลังคาโรงจอดรถ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด