ระบบโซล่าเซลล์ ON GRID เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ระบบโซล่าเซลล์ ON GRID เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ Schutten Solar และกริดอินเวอร์เตอร์ ABB