ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Hybrid กริดอินเวอร์เตอร์ SMA 9K ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Hybrid กริดอินเวอร์เตอร์ SMA 9K ติดตั้งบนหลังคาอาคารคณะวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย