โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคาร

โครงการ พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพื่อผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซล