Project Description

ติดตั้งระบบ Solarcell Ongrid แผง ฺBosch-Mono และ อินเวอร์เตอร์ Fronious LG

ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านพักอาศัยขนาด 15 กิโลวัตต์

แชร์

งานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพักอาศัย ขนาด 15 กิโลวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าเซล BOSCH แบบ โมโน ติดตั้งระบบ On grid เชื่อมต่อกับไฟฟ้าการไฟฟ้า เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า และลดการใช้พลังงาน