กริดอินเวอร์เตอร์ TMDA 3K/5K 1เฟส

กริดอินเวอร์เตอร์ TMDA 3K/5K 1เฟส ผ่านการไฟฟ้า