กริดอินเวอร์เตอร์ Huawei 5KWatt-10KWatt 3เฟส

ออนกริดอินเวอร์เตอร์ โซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า Huawei 5KWatt/10KWatt 3เฟส ผ่านการไฟฟ้า