กริดอินเวอร์เตอร์ Huawei 3KWatt-5KWatt 1เฟส

ออนกริดอินเวอร์เตอร์ โซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า Huawei 3KWatt/5KWatt 1เฟส ผ่านการไฟฟ้า