การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซล

การนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solarcell นั้นสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เป็นการใช้พลังงาน จากธรรมชาติจากแสงแดดโดยผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โซล่าเซลในการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดให้เป็น ไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

  • ระบบผลิตไฟฟ้า Solarcell สำหรับบ้านพัก อาศัย

ระบบแสงสว่างภายในบ้าน, ระบบแสงสว่างนอกบ้าน (ไฟสนาม, ไฟโรงจอดรถ และโคมไฟรั้วบ้าน ฯลฯ), อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ , ระบบเปิด-ปิดประตูบ้าน, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบระบายอากาศ, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องกรองน้ำ และไฟสำรองยามฉุกเฉิน ฯลฯ

  • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

อุปโภค, สาธารณูปโภค, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, เพาะปลูก, ทำสวน-ไร่, เหมืองแร่ และชลประทาน ฯลฯ

  • ระบบประจุแบตเตอรี่ Solarcell

ไฟสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน, ศูนย์ประจุแบตเตอรี่ประจำหมู่บ้านในชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าใช้, แหล่งจ่ายไฟสำหรับใช้ในครัวเรือนและระบบแสงสว่างในพื้นที่ห่างไกล ฯลฯ

  • ระบบโซล่าเซลลสำหรับการเกษตร

ระบบสูบน้ำ, พัดลมอบผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องนวดข้าว ฯลฯ

  • ระบบสื่อสาร Solarcell

สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟ, อุปกรณ์โทรคมนาคม, อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา (เช่น วิทยุสนามของหน่วยงานบริการและทหาร) และสถานีตรวจสอบอากาศ ฯลฯ

  • ระบบโซล่าร์เซลสำหรับพื้นที่ห่างไกล

ภูเขา, เกาะ, ป่าลึก และพื้นที่สายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ฯลฯ

  • ระบบ Solarcell สำหรับการคมนาคม

สัญญาณเตือนทางอากาศ, ไฟนำร่องทางขึ้น-ลงเครื่องบิน, ไฟประภาคาร, ไฟนำร่องเดินเรือ, ไฟสัญญาณข้ามถนน, สัญญาณจราจร, โคมไฟถนน และโทรศัพท์ฉุกเฉิน ฯลฯ