โครงการโซล่าเซลล์ภาคประชาชน

รัฐเผยข้อกำหนด “โซล่าเซลล์ภาคประชาชน”

แชร์

สำนักงานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดให้ประชาชนทั่วไป ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการโซล่าเซลล์ภาคประชาชน เพื่อใช้เอง และสามารถขายผลผลิตไฟฟ้าส่วนเกินความต้องการใช้ ให้กับการไฟฟ้าได้ โดยติดตั้งได้บ้านละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ โดยจะเริ่มรับจดทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

ในส่วนประเด็นหลักเกณฑ์การประกาศรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการดังกล่าว สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

1.เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า)

2.เป็นผู้ที่มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าประเภทที่ 1 ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ไม่เกิน 10 KW ต่อครัวเรือน

3.การพิจารณาแบบเรียงลำดับก่อนหลังตามความพร้อม (First come First served) โดยจะยึดถือวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่กำหนดเป็นสำคัญ

4.ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราไม่เกิน 1.68 บาท/หน่วย ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี

5.ผู้ที่สนใจให้ยื่นรายการคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา ลงนามรับรองโดยวิศวกรโยธา และยื่นแจ้งเพื่อทราบที่สำนักงานโยธาธิการในแต่ละท้องถิ่น

นอกจากนี้ ในส่วนลำดับเวลาการเปิดรับลงทะเบียน มีรายละเอียด ดังนี้

1.เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงและเว็บไซต์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และหมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562

2.ทยอยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562

3.กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2562

ด้านนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กพพ. กล่าวว่า สำหรับโครงการโซล่าเซลล์ของภาคประชาชนนั้น อยากให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วย โดยเฉพาะการพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวประชาชน จะต้องมีการลงทุนเพื่อติดตั้งระบบ ดังนั้น ควรต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนด้วย ซึ่งความคุ้มค่าการลงทุนจะขึ้นกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนเป็นหลัก และอยากให้มีการเปรียบเทียบ กับปริมาณความต้องการ และช่วงเวลา ในการใช้ไฟฟ้า เช่น หากมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันมากอยู่แล้ว ระยะเวลาในการคุ้มทุนย่อมเร็วกว่า เป็นต้น

สำหรับใครที่สนใจโครงการนี้ก็เตรียมตัวศึกษาข้อมูลกันให้พร้อมสำหรับการยื่นเรื่องเพื่อขอติดตั้งกันนะครับ