“ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าไฟฟ้าของธุรกิจ

ระบบโซล่าเซลล์ สำหรับติดตั้งอาคารธุรกิจ บริษัท โรงงาน หน่วยงานต่างๆ

growatt อินเวอร์เตอร์
SMA อินเวอร์เตอร์

ระบบ 21 กิโลวัตต์

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ Growatt 20000วัตต์
 • Solarcell : Seraphim Polycrystallaine 330 วัตต์ จำนวน 10 แผง
 • Grid inverter :  Growatt 3600Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้ง  : ประมาณ 20 ตารางเมตร
 • สามารถติดตั้งหลังคาได้หลายด้าน
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ : 4,800 หน่วย
 • หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ : 400 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ :  1,600 บาท (ค่าไฟฟ้า 4บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน : 7 ปี

ระบบ 21 กิโลวัตต์

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ Growatt 20000วัตต์
 • Solarcell : Seraphim Polycrystallaine 330 วัตต์ จำนวน 10 แผง
 • Grid inverter :  Growatt 3600Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้ง  : ประมาณ 20 ตารางเมตร
 • สามารถติดตั้งหลังคาได้หลายด้าน
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ : 4,800 หน่วย
 • หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ : 400 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ :  1,600 บาท (ค่าไฟฟ้า 4บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน : 7 ปี

ระบบ 21 กิโลวัตต์

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ Growatt 20000วัตต์
 • Solarcell : Seraphim Polycrystallaine 330 วัตต์ จำนวน 10 แผง
 • Grid inverter :  Growatt 3600Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้ง  : ประมาณ 20 ตารางเมตร
 • สามารถติดตั้งหลังคาได้หลายด้าน
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ : 4,800 หน่วย
 • หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ : 400 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ :  1,600 บาท (ค่าไฟฟ้า 4บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน : 7 ปี