Solarcell-Chargebattery-12KW-Home

/Solarcell-Chargebattery-12KW-Home

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 12กิโลวัตต์ ใช้แผงโซล่าเซล Canadian Solar แบบโพลี ใช้เครื่องชาร์จ Morningstars MPPT

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 12กิโลวัตต์ ใช้แผงโซล่าเซล Canadian Solar แบบโพลี ใช้เครื่องชาร์จ Morningstars MPPT ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้าการไฟฟ้าเนื่องจากระยะทางไกล

By |2018-10-02T09:36:22+00:00ตุลาคม 2nd, 2018|0 Comments

About the Author:

ออกแบบ Design ระบบโซล่าเซลล์ พลังงานทดแทน ระบบควบคุมทางด้านไฟฟ้า