Solarcell-Chargebattery-12KW-Home

/Solarcell-Chargebattery-12KW-Home

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 12กิโลวัตต์ ใช้แผงโซล่าเซล Canadian Solar แบบโพลี ใช้เครื่องชาร์จ Morningstars MPPT

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 12กิโลวัตต์ ใช้แผงโซล่าเซล Canadian Solar แบบโพลี ใช้เครื่องชาร์จ Morningstars MPPT ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้าการไฟฟ้าเนื่องจากระยะทางไกล

By |2018-10-02T09:36:22+00:00ตุลาคม 2nd, 2018|0 Comments

About the Author:

ก่อตั้งตั่งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าต่างๆ