กริดอินเวอร์เตอร์ ABB-TRIO-20-TL

กริดอินเวอร์เตอร์ ABB-TRIO-20-TL อินเวอร์เตอร์สำหรับต่อเชื่อมการไฟฟ้า