Project Reference

/Project Reference
Project Reference2018-10-03T06:54:22+00:00

โครงการอ้างอิง ระบบโซล่าเซล กังหันลม พลังงานทดแทน

ผลงานโครงการพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า

สำรวจ-ออกแบบ

สำรวจ และออกแบบระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ กังหันลม ให้เหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของผู้ติดตั้ง ฟรีออกแบบระบบ ไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดหา-ติดตั้ง

จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ กังหันลม ด้วยความใส่ใจ ประสิทธิภาพของระบบ และความปลอดภัย

ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง

ติดตามผล ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ กังหันลม เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง อย่างยาวนาน

ระบบที่ทางเราดำเนินการติดตั้ง

ดูแลทั้งระบบพลังงานทดแทน

  • ระบบโซล่าเซลแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( Solar on grid )
  • ระบบโซล่าเซลแบบสำรองไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ( Solar off grid )
  • ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าทั้งแบบ On grid
  • ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบ Off grid
  • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์