TECHTRON Best energy solution  
 
   
 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Building Solar Power Plant

บริษัท เทคตรอน คือผู้ดำเนินการออกแบบและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (EPC) ด้วยทีมงานวิศวกร และ ทีมงานติดตั้ง เราพร้อมที่จะทำโครงการของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ ทั้งการสำรวจ ออกแบบ ประเมินราคา การติดตั้ง และบริการหลังติดตั้ง
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility consultation)
ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial consultation)
ออกแบบโครงการ (Project Design)
ดำเนินการติดตั้ง(Project Installation)
ทดสอบระบบ (Test and commissioning)
ดำเนินการขายไฟฟ้า ( Operatin )
1.ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility consultation)

บริษัท เทคตรอน ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รายละเอียดของโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคาระห์สถานที่ตั้ง การขออนุญาติต่างๆ การจำลองการผลิตไฟฟ้า ผลตอบแทนของโครงการ

ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค (Technical consultant)
รายละเอียดการวางแผนโครงการ ( Detail of site plan )
การวิเคาระห์ผลตอบแทนของโครงการ (Cost benifit analysis )
รายละเอียดของการออกแบบระบบ (Detail system design )
รายละเอียดไฟฟ้าที่ผลิตได้ ( Power output analysis )
รายละเอียดไฟฟ้าที่ผลิตได้ของโครงการ ( Project energy yield )
การออกแบบโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ ( Solar mounting design )
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การสำรวจภูมิประเทศ และสถานที่ตั้ง

การขออนุญาติต่างๆกับหน่วยงานราชการ ( Legal consultant )
การเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อการขออนุญาติ
ขั้นตอนต่างๆสำหรับการขออนุญาติ

2.ที่ปรึกษาทางการเงิน ( Financial Consultation )

Solar farm financial

ขั้นตอนต่างๆ ในการขอที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถแนะนำเพื่อยื่นการขออนุมัติทางการเงิน ของโครงการ ให้โครงการประสบความสำเร็จในการบริหาร ทางการเงิน

3. ออกแบบโครงการ ( Project Design )

Solar farm design

ทีมงานของเราดำเนินการออกแบบ ระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ แบบจำลองการผลิตไฟฟ้า รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ (Project Proposal)
การศึกษาความเป็นไปได้
การสำรวจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ค่าใช้จ่ายของโครงการทางด้านเทคนิค
แบบทางสถาปัตย์ของโครงการ
แบบทางไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ของโครงการ

งบประมาณโครงการและระยะเวลาการดำเนินงาน (Budget and Timeline )
ค่าใช้จ่ายการติดตั้งและระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาในการทดสอบระบบและส่งมอบงาน

4.การดำเนินการติดตั้ง ( Project Installation )

ทีมวิศวกรของเรา พร้อมสำหรับการดำเนินงาน และการควบคุมให้การดำเนินการติดตั้งเป็นไปตามแผนงานของโครงการ การดำเนินการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพ ทีมติดตั้ง เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ


What We Do...
การจัดเตรียมสถานที่โครงการ และข้อมูลของผังบริเวณโดยรอบ
โครงสร้าง ความปลอดภัย ถนนเข้าถึงโครงการ
การติดตั้งอุปกรณ์ เดินระบบไฟฟ้า
การติดตั้งโครงสร้าง

5.การทดสอบระบบ ( Project Commissioning )
ทุกโครงการของเรา ต้องผ่านการทดสอบระบบเพื่อมั่นใจได้ว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถจ่ายไฟฟ้า เข้าสู่ระบบ และคุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้า ทีมวิศวกรของเราทำงานร่วมกับเจ้าของโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อมั่นใจว่าไฟฟ้าที่ผลิต ได้เป็นไปตามความต้องการของทางไฟฟ้า
การตรวจสอบโดยเจ้าของโครงการ
การตรวจสอบโดยเจ้าของโครงข่ายการไฟฟ้า
6.เปิดระบบเพื่อจำหน่ายไฟฟ้า ( Operation )

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมสำหรับการเดินเครื่อง เพื่อขายไฟฟ้า หน้าที่ของเราคือการอบรมพนังงานประจำโรงไฟฟ้า เพื่อให้สามารถดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และทำให้โรงไฟฟ้านี้ผลิตไฟฟ้าได้มากสุด ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์ ที่จะได้รับกลับมา


การอบบรม (Training course)
ระบบ Solarcell ( Solar cell system )
การทำงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( How solar power plant operate )
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ( Performance of Solar farm )
การแก้ไขปัญหา ( Troubleshooting )
การทำงานเครื่องแปลงไฟฟ้า ( Grid inverter )
ระบบแสดงผลการทำงาน ( Solar farm monitoring system )
ระบบป้องกันทางไฟฟ้าของโซล่าฟาร์ม ( PV surge protection ,Lightning etc )

 
 
 
 
 
     
 
TECHTRON
About us
Contact us
History
Why choose us
Product
Solar Module
Inverter
Battery
Solar charge control
Wind turbine
Solar hot water
Solar mounting
System
Solar on grid
Solar off grid
Wind turbine
Solar water pump
Solar street light
Hybrid
Reference site
Our reference site
      Copyright 2014 Techtron All Right Reserved
TECHTRON CO.,LTD. 44/22 M.2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya

Solar cell ,Wind turbine ,สินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ,อินเวอร์เตอร์ ,แบตเตอรี่